Đường Cày Đảm Đang (Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Lần V)

Đường Cày Đảm Đang (Đại Hội Thi Đua Yêu Nước Lần V)