Được Và Mất

Được Và Mất

Lời bài hát Được Và Mất

Đóng góp bởi

Hỡi nhân thế còn
Tin ai nữa không.
Khi niềm tin dần
Xa nơi cuối trời.
Người đổi thay trắng
Đen không đoán được.
Bao lời nói chỉ
Chót lưỡi đầu môi.
Không là chi tình
Thân luôn vây quanh.
Chút lợi danh giành
Chia hai con người.
Được và mất đố
Ai nào biết mình.
Tiền là giấy cách
Chia đôi nghĩa tình.
Cao sang căm màng duyên
Số nào biết ai vương mang.
Hơn thua là nghĩa
Nhân trong mỗi người.
Đời đâu chỉ là thế cuối
Đời cũng chỉ là thế.
Ai không trở về mộ đất sâu.
Thế thái nhân tình đổi thay
Bằng những câu chua cay.
Hơn nhau là chữ
Nhân để lưu đời.
Đời khi có được mấy
Số trời cho ta mà thôi.
Không ai giành lấy được đâu.
Hỡi nhân thế còn
Tin ai nữa không.
Khi niềm tin dần
Xa nơi cuối trời.
Người đổi thay trắng
Đen không đoán được.
Bao lời nói chỉ
Chót lưỡi đầu môi.
Không là chi tình
Thân luôn vây quanh.
Chút lợi danh giành
Chia hai con người.
Được và mất đố
Ai nào biết mình.
Tiền là giấy cách
Chia đôi nghĩa tình.
Cao sang căm màng duyên
Số nào biết ai vương mang.
Hơn thua là nghĩa
Nhân trong mỗi người.
Đời đâu chỉ là thế
Cuối đời cũng chỉ là thế.
Ai không trở về mộ đất sâu.
Thế thái nhân tình đổi thay
Bằng những câu chua cay.
Hơn nhau là chữ
Nhân để lưu đời.
Đời khi có được mấy
Số trời cho ta mà thôi.
Không ai giành lấy được đâu.
Cao sang căm màng duyên
Số nào biết ai vương mang.
Hơn thua là nghĩa
Nhân trong mỗi người.
Đời đâu chỉ là thế cuối
Đời cũng chỉ là thế.
Ai không trở về mộ đất sâu.
Thế thái nhân tình đổi
Thay bằng những câu chua cay.
Hơn nhau là chữ nhân để lưu đời.
Đời khi có được mấy
Số trời cho ta mà thôi.
Không ai giành lấy được đâu.
Đời khi có được mấy
Số trời cho ta mà thôi.
Không ai giành lấy được đâu.