Dòng Lam Dòng La

Dòng Lam Dòng La

Lời bài hát Dòng Lam Dòng La

Đóng góp bởi

Bên ni dòng Lam bên nớ dòng La
Đôi dòng cuộn chảy trong ta
Dòng Lam quê cha dòng La quê mẹ
Hai dòng chảy hóa câu ví dặm
Nuôi ta lớn thành người
Ngày ấy cha ngược sông La
Ghé bến Tam Soa
Nghe ai hát đò đưa ví dặm
Trầu bỏ túi cẩm vân ta đợi bạn
Gặp nhau đây như nắng hạn gặp mưa
Sông Lam sóng vỗ đôi bờ
Muốn gác chèo loan sang nhởi
Nhưng sợ tiếng gái đong đưa
Từ ấy dòng Lam dòng La
Thỏa nỗi chờ mong
Chung lời hò hẹn
Cau trầu nên nhân ngãi
Thắm mãi dòng xanh
Như dòng sông đó
Dòng Lam dòng La
Bên ni dòng Lam bên nớ dòng La
Đôi dòng cuộn chảy trong ta
Dòng Lam quê cha dòng La quê mẹ
Hai dòng chảy hóa câu ví dặm
Nuôi ta lớn thành người
Ngày ấy cha ngược sông La
Ghé bến Tam Soa
Nghe ai hát đò đưa ví dặm
Trầu bỏ túi cẩm vân ta đợi bạn
Gặp nhau đây như nắng hạn gặp mưa
Sông Lam sóng vỗ đôi bờ
Muốn gác chèo loan sang nhởi
Nhưng sợ tiếng gái đong đưa
Từ ấy dòng Lam dòng La
Thỏa nỗi chờ mong
Chung lời hò hẹn
Cau trầu nên nhân ngãi
Thắm mãi dòng xanh
Như dòng sông đó
Dòng Lam dòng La
Như dòng sông đó
Dòng Lam dòng La