Đời Là Cõi Tạm

Đời Là Cõi Tạm

Lời bài hát Đời Là Cõi Tạm

Đóng góp bởi

Con xin Bồ Tát từ bi
Đưa con qua khỏi bến mê cuộc đời
Con quỳ trước tượng Di Đà
Ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra
Ngày qua cuộc sống vô minh
Trôi trong sinh tử bao nhiêu lần rồi
Con nguyện tu tập trọn đời
Cầu theo bến giác
Thuyền từ nương qua
Quan Âm cứu khổ lầm mê
Giúp con thoát nạn
Nhiều lần lầm than
Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng
Nào ai biết trước từng người ra đi
Vậy mà đời sống ngu si
Chấp mê bất ngộ
Tìm đường bi thương
Tới khi gặp quỷ vô thường
Tiền cao như núi
Cũng đành buông xuôi
Con xin Bồ Tát từ bi
Đưa con qua khỏi bến mê cuộc đời
Con quỳ trước tượng Di Đà
Ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra
Ngày qua cuộc sống vô minh
Trôi trong sinh tử bao nhiêu lần rồi
Con nguyện tu tập trọn đời
Cầu theo bến giác
Thuyền từ nương qua
Quan Âm cứu khổ lầm mê
Giúp con thoát nạn
Nhiều lần lầm than
Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng
Nào ai biết trước từng người ra đi
Vậy mà đời sống ngu si
Chấp mê bất ngộ
Tìm đường bi thương
Tới khi gặp quỷ vô thường
Tiền cao như núi
Cũng đành buông xuôi
Quan Âm cứu khổ lầm mê
Giúp con thoát nạn
Nhiều lần lầm than
Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng
Nào ai biết trước từng người ra đi
Vậy mà đời sống ngu si
Chấp mê bất ngộ
Tìm đường bi thương
Tới khi gặp quỷ vô thường
Tiền cao như núi
Cũng đành buông xuôi