Đội Kèn Tí Hon

Đội Kèn Tí Hon

Lời bài hát Đội Kèn Tí Hon

Đóng góp bởi

Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò tò tò tò te
Có anh nào muốn chơi
Mau vào đây góp thêm kèn te tí
Tò tò tò te tí
Bước đều chân cùng đi
Te tò te anh nào kêu thật to
Tò tò tò tò te
Đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mồm te tí
Tò tò tò te tí
Bước đằng sau cùng đi
Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò tò tò tò te
Có anh nào muốn chơi
Mau vào đây góp thêm kèn te tí
Tò tò tò te tí
Bước đều chân cùng đi
Te tò te anh nào kêu thật to
Tò tò tò tò te
Đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mồm te tí
Tò tò tò te tí
Bước đằng sau cùng đi
Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò tò tò tò te
Có anh nào muốn chơi
Mau vào đây góp thêm kèn te tí
Tò tò tò te tí
Bước đều chân cùng đi
Te tò te anh nào kêu thật to
Tò tò tò tò te
Đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mồm te tí
Tò tò tò te tí
Bước đằng sau cùng đi
Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò tò tò tò te
Có anh nào muốn chơi
Mau vào đây góp thêm kèn te tí
Tò tò tò te tí
Bước đều chân cùng đi
Te tò te anh nào kêu thật to
Tò tò tò tò te
Đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mồm te tí
Tò tò tò te tí
Bước đằng sau cùng đi
Tò tò tò te tí
Bước đằng sau cùng đi