Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Lời bài hát Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Đóng góp bởi

Xịch xịch xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành đoàn dài cháu bước một hai một hai
Xịch xịch xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành đoàn dài cháu bước một hai một hai
Xịch xịch xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành đoàn dài cháu bước một hai một hai
Xịch xịch xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành đoàn dài cháu bước một hai một hai
Xịch xịch xịch
Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành đoàn dài cháu bước một hai một hai
Thành đoàn dài cháu bước một hai một hai