Điều Ước

Điều Ước

Lời bài hát Điều Ước

Đóng góp bởi

Có bao điều
Con có thể làm vì Chúa cho anh em
Nhưng con đã không làm
Có bao điều
Con biết phải làm vì Chúa cho anh em
Nhưng con cũng chưa làm
Điều ấy chẳng lớn lao chi
Điều ấy đâu quá khó gì
Có khi chỉ là một lời xin lỗi
Có khi là chút bao dung thứ tha
Có khi chỉ là một chút quan tâm
Một chút mến yêu một chút sẻ chia
Thật lòng con rất muốn
Làm điều tốt đẹp để dâng Chúa
Thật lòng con muốn sống thật đẹp
Cho Chúa và vì Chúa
Bởi con đây chân thành yêu Chúa
Tin Chúa
Cuộc đời dạy con sống
Dạy con yêu chỉ vì con thôi
Cuộc đời thật khôn khéo
Dụ lòng con từ từ xa Chúa
Mà con đây rất yếu đuối
Và bất toàn Chúa ơi
Xin giúp con
Thắng vượt được chính mình
Có những điều
Con hứa sẽ làm vì Chúa trong tin yêu
Nhưng con vẫn chưa làm
Có những điều
Con biết chẳng đẹp lòng Chúa
Nhưng sao con sao con vẫn cứ làm
Nhiều lúc con đã giả ngơ
Nhiều lúc con đã hững hờ
Trước những mảnh đời
Ngặt nghèo cơ nhỡ
Trước những người
Bị áp bức bất công
Trước những kẻ khổ đau
Sống quanh con
Cần chút sớt chia tựa nương đỡ nâng
Thật lòng con rất muốn
Làm điều tốt đẹp để dâng Chúa
Thật lòng con muốn sống
Thật đẹp cho Chúa và vì Chúa
Bởi con đây chân thành yêu Chúa
Tin Chúa
Cuộc đời dạy con sống
Dạy con yêu chỉ vì con thôi
Cuộc đời thật khôn khéo
Dụ lòng con từ từ xa Chúa
Mà con đây rất yếu đuối và bất toàn
Chúa ơi xin giúp con
Thắng vượt được chính mình
Xin giúp con thắng vượt được cuộc đời
Nhờ tình Chúa đổi mới đời con