Dấu Chân Trên Đường Đi (Remix) / 一路走來的足跡 (DJ版)

Dấu Chân Trên Đường Đi (Remix) / 一路走來的足跡 (DJ版)