Dân Nước Nam

Dân Nước Nam

Lời bài hát Dân Nước Nam

Đóng góp bởi

Ta là dân nước Nam
bao đời ghi dấu hùng anh
Đem máu xương dâng hiến
Cho non sông
mãi mãi thanh bình...
Nhìn lớp lớp quân đi trùng trùng
Nhìn gấm vóc non sông điệp trùng
Ta quyết đi
giữ lấy bình yên...
Ta là dân nước Nam
muôn đời ôm đất mẹ thôi
Yêu lũy tre con suối
cho lời ru
mãi mãi muôn đời...
Mẹ vẫn đứng tiễn con ngàn dặm
dòng máu chảy trong tim còn nồng
Con sẽ đi
về phía mặt trời lên...
Việt Nam!
Việt Nam!
Việt Nam ơi
xin đem máu xương
dâng cho Người
Bao buớc chân nguời xưa lưu dấu
Dòng máu nào
vẫn chảy về tim
Việt Nam!
Việt Nam!
Việt Nam ơi
cho đêm tối đã qua đi rồi
Xin tặng em tình yêu muôn thuở
cho mặt trời
rực sáng phía trời Nam...
Ta là dân nước Nam
bao đời ghi dấu hùng anh
Đem máu xương dâng hiến
Cho non sông
mãi mãi thanh bình...
Nhìn lớp lớp quân đi trùng trùng
Nhìn gấm vóc non sông điệp trùng
Ta quyết đi
giữ lấy bình yên...
Ta là dân nước Nam
muôn đời ôm đất mẹ thôi
Yêu lũy tre con suối
cho lời ru
mãi mãi muôn đời...
Mẹ vẫn đứng tiễn con ngàn dặm
dòng máu chảy trong tim còn nồng
Con sẽ đi
về phía mặt trời lên...
Việt Nam!
Việt Nam!
Việt Nam ơi
xin đem máu xương
dâng cho Người
Bao buớc chân nguời xưa lưu dấu
dòng máu nào
vẫn chảy về tim...
Việt Nam!
Việt Nam!
Việt Nam ơi
cho đêm tối đã qua đi rồi
Xin tặng em tình yêu muôn thuở
cho mặt trời
rực sáng phía trời Nam...
Dân nuớc Nam
Dòng máu Việt Nam
Dân nuớc Nam
Dòng máu Việt Nam
Dân nuớc Nam
Dòng máu Việt Nam
Dân nuớc Nam
Dòng máu Việt Nam
Dân nuớc Nam
Dòng máu Việt Nam
Dân nuớc Nam
Dòng máu Việt Nam
Dân nuớc Nam
Dòng máu Việt Nam
Dân nuớc Nam...
Dòng máu Việt Nam...