Đàn Gà Trong Sân

Đàn Gà Trong Sân

Lời bài hát Đàn Gà Trong Sân

Đóng góp bởi

Gà chưa biết gáy là con gà con
Gà mà gáy sáng là con gà cha
Đi lang thang trong sân
Giống con gà giống con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Gà mà cục tác là mẹ gà con
Gà mà cục tác là vợ gà cha
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Gà chưa biết gáy là con gà con
Gà mà gáy sáng là con gà cha
Đi lang thang trong sân
Giống con gà giống con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Gà mà cục tác là mẹ gà con
Gà mà cục tác là vợ gà cha
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Gà chưa biết gáy là con gà con
Gà mà gáy sáng là con gà cha
Đi lang thang trong sân
Giống con gà giống con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Gà mà cục tác là mẹ gà con
Gà mà cục tác là vợ gà cha
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Gà chưa biết gáy là con gà con
Gà mà gáy sáng là con gà cha
Đi lang thang trong sân
Giống con gà giống con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Gà mà cục tác là mẹ gà con
Gà mà cục tác là vợ gà cha
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà
Đi lang thang trong sân
Có con gà có con gà