Đá Dế

Đá Dế

Lời bài hát Đá Dế

Đóng góp bởi

Con dế trống trong hang bò ra
Con dế lửa trong hang bò đến
Con dế trống là con dế than
Cùng gặp nhau hai bên so càng
Hai con dế gáy với nhau nè
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân nè
Con dế than bị ê một càng
Hai con dế gáy với nhau nè
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân nè
Con dế than bị ê một càng
Con dế trống trong hang bò ra
Con dế lửa trong hang bò đến
Con dế trống là con dế than
Cùng gặp nhau hai bên so càng
Hai con dế gáy với nhau nè
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân nè
Con dế than bị ê một càng
Hai con dế gáy với nhau nè
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân
Con dế than bị ê một càng
Con dế trống trong hang bò ra
Con dế lửa trong hang bò đến
Con dế trống là con dế than
Cùng gặp nhau hai bên so càng
Hai con dế gáy với nhau nè
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân nè
Con dế than bị ê một càng
Hai con dế gáy với nhau nè
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân nè
Con dế than bị ê một càng
Con dế lửa bị gãy một chân nè
Con dế than bị ê một càng