Công Bằng Cho Người Buồn

Công Bằng Cho Người Buồn

Lời bài hát Công Bằng Cho Người Buồn

Đóng góp bởi

Mày muốn khóc cho thiệt lớn
Và mày muốn chết luôn cho rồi
Mày cọc cho những ai
Xung quanh được sướng hơn mày
Được cái nết hơi cà chớn
Mày muốn có hết cho riêng mình
Dậy nhìn cho kĩ đi
Coi ai được sướng hơn mày
Mày đâu có bị làm sao
Thiệt là hỏng bị làm sao
Đường còn dài còn xa lắm
Mà mày còn chưa tắm còn trần truồng
Sạch boong xong xui cái vui luôn
Nhiều điều đẹp còn chưa ngắm
Cuộc đời còn chưa thắm thì đừng buồn
Cười lên đi cho nó vui luôn
Mày muốn nói câu tạ lỗi
Dành cho hết những ai thương mình
Dặn lòng trên thế gian
Hông ai được sướng hơn mày
Gia nhập vào lễ hội
Ta diễu hành trong lễ độ
Và biết ơn cho cuộc đời
Và mình phải biết
Người buồn trên thế gian
Xung phong để có công bằng
Tao đâu có bị làm sao
Thiệt là hỏng bị làm sao
Đường còn dài còn xa lắm
Mà mày còn chưa tắm còn trần truồng
Sạch boong xong xui cái vui luôn
Nhiều điều đẹp còn chưa ngắm
Cuộc đời còn chưa thắm thì đừng buồn
Cười lên đi cho nó vui luôn
Tay, dang cánh tay ta cùng lên mây
Đều bước chân ta quậy nhạc punk
Ta vẫn đi cho dù ta mệt
Ta bị mỏi lưng
Vai, vai sát vai ta cùng get high
Ta tiến lên dù ta có bị làm sao
Thiệt ra hỏng bị làm sao
Đường còn dài còn xa lắm
Mà mày còn chưa tắm còn trần truồng
Nhiều điều đẹp còn chưa ngắm
Cuộc đời còn chưa thắm thì đừng buồn
Đường còn dài còn xa lắm
Mà mày còn chưa tắm còn trần truồng
Sạch boong xong xui cái vui luôn
Nhiều người đẹp còn chưa ngắm
Cuộc đời còn chưa thắm làm gì buồn
Cười lên đi cho nó vui luôn
Đường còn dài còn xa lắm
Mà mày còn chưa tắm còn thúi quắc
Sạch boong xong xui cái vui luôn
Nhiều điều đẹp còn chưa ngắm
Cuộc đời còn chưa thắm