Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见

Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见

Lời bài hát Con Đường, Tiếp Theo, Gặp Nhau / 下个,路口,见

Đóng góp bởi

Xìa gè lùkǒu jìan gāng xìa dì dìtiě hái bù sùan yǒngjǐ nǐ nà biān fēijī pèngqiǎo yě lùodì dōngjīng xìa yǔ lín shī bālí shōuyīnjī nǐ tīng jǐ diǎn jǐ dāng bàn gè dìqíu wài hái yǒu gè nǐ dāng xiāngỳu hái méi dào dùi de shíjī xìatiān yī qù yòu shì dōngjì 7-11 nuǎn bēi qiǎokèlì miǎozhēn zhuǎndòng DI DI DA xiǎo xiǎoshí chā DI DI DA wǒ zǎochá yùeguāng sǎ zài nǐ tóufǎ píngxíng de hùa DI DI DA jǐshí jiāochā DI DI DA xìa gè lùkǒu zàijìan ba mánglù huìyì nǐ tóunǎo zhuǎn bù tíng wǒ jiētóu sànbù tōutōu chuǎn kǒuqì lúndūn tànxí qīngtīng xīní tóngshí qí jìu xìang zài yīqǐ wǒ piān'ài fú lǎng míng gē de rèqíng nǐ qīngxīn weiyé̌nà gǔdiǎn gāngqín bùcéng xiāngỳu wèicéng shúxī shēnhūxī nǐ hùi zài nǎlǐ miǎozhēn zhuǎndòng DI DI DA xiǎo xiǎoshí chā DI DI DA wǒ zǎochá yùeguāng sǎ zài nǐ tóufǎ píngxíng de hùa DI DI DA jǐshí jiāochā DI DI DA xìa gè lùkǒu zàijìan ba miǎozhēn zhuǎndòng DI DI DA xiǎo xiǎoshí chā DI DI DA wǒ zǎochá yùeguāng sǎ zài nǐ tóufǎ píngxíng de hùa DI DI DA jǐshí jiāochā DI DI DA xìa gè lùkǒu zàijìan ba