有一种爱叫做放手(阿木)/ Có Một Loại Tình Yêu Gọi Là Chia Tay

有一种爱叫做放手(阿木)/ Có Một Loại Tình Yêu Gọi Là Chia Tay