Chuyện Tình Y Lan / 依蘭愛情故事 (《依蘭愛情故事》電影主題曲)

Chuyện Tình Y Lan / 依蘭愛情故事 (《依蘭愛情故事》電影主題曲)