Chúng ta kết hôn đi / 我们结婚吧

Chúng ta kết hôn đi / 我们结婚吧