Chùa Quê

Chùa Quê

Lời bài hát Chùa Quê

Đóng góp bởi

Vang tiếng kinh non Thiền, giữa nông miền. Hương lúa thương đồng xuyên. Phật ngồi an nhiên. Chùa ngự yên... chốn quê thanh bình. Chan chứa Đạo tràng. Kinh cầu ấm làng. Chùa nhẹ buông... theo dáng áo lam, ai đến mến tu. Ngày học tu chuyên. Đêm cùng bóng Thiền. Chùa tựa nương dắt dìu sống thanh lương. Chùa đậm in dáng từ theo bóng ai. Tiếng... chuông... ban mai. Già... bé thơ... đến Chùa. Giàu nghèo không phân Chung một tấm lòng. Niềm từ bi mái Chùa chở nhân sinh. Người cùng nhau đến Chùa khơi tánh minh. Vang tiếng chuông tan phiền, thức canh điền. Hương khấn bay bình yên Đạo tình Tăng duyên Độ trần ai... đến nương môn Thiền Tam bảo rạng ngời Tô đạo ích đời Chùa lặng thương... theo bóng chúng sinh, nghe lắng nỗi đau. Cùng lời kinh khuyên Đem màu áo hiền Tặng đời ai bóng Chùa nếp quê hương. Chùa tạo duyên phước điền cho chúng sinh. Pháp... âm... chư Tăng Lộng... gió bay... đến làng. Người người nương tu Chung một mái Chùa Cùng nguyện nhau hướng Phật sống thanh an. Cùng dựng xây mái Chùa lưu thế gian.