Chữ Hiếm Gặp / 生僻字

Chữ Hiếm Gặp / 生僻字

Lời bài hát Chữ Hiếm Gặp / 生僻字

Đóng góp bởi

Wǒmen zhōnggúo de hànzì lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ ràng shìjìe dōu rènshì wǒmen zhōnggúo de hànzì yī piē yī nà dōu shì gùshì gùi jǔ huǒbǎ qíanchéng xìang dàoguāng sìfāngtían dì lùo gǔchéngcāng gǔrén xìangxíng shēng ỳi bìan è líang bá xiāo kúi jì chīmèiwǎngliǎng Wu yòu shuāng rùo zhúo Wu huǒyán yàn ỳi Wu shuǐ zhuǐ miǎo màn kúi bǎo qíongqíong jíe lì hàngxieỳīqì jǔ jǔ dúxíng tíhú gùandǐng míanmían guā díe fèngwéiguīnìe lóng xíng dá dá jījiǎo gālá pīng tíng niǎonà tì sì pāngtúo náonáo bùxiū bù láng bù yǒu áng duōjiē díexìe màodíe tāotìe língyǔ yīng ỳu jìyú jǔyǔ yòu è wú xuān hù è bù quān qí léi huī huī ā zā jíejúe zhì fá zāngpǐ zhēnbiān shíbì líncìzhìbǐ yī zhāng yī xī wǒmen zhōnggúo de hànzì lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ ràng shìjìe dōu rènshì wǒmen zhōnggúo de hànzì yī piē yī nà dōu shì gùshì xìanzài quán shìjìe gèdì dàochù yǒu zhòng gúo zì húang pífū de rén jiāo'ào de bǎtóu tái qǐ wǒmen zhōnggúo de hànzì yīpíng yī zè pǔxiě chéng shī qíongqíong jíe lì hàngxieỳīqì jǔ jǔ dúxíng tíhú gùandǐng míanmían guā díe fèngwéiguīnìe lóng xíng dá dá jījiǎo gālá pīng tíng niǎonà tì sì pāngtúo náonáo bùxiū bù láng bù yǒu áng duōjiē díexìe màodíe tāotìe língyǔ yīng ỳu jìyú jǔyǔ yòu è wú xuān hù è bù quān qí léi huī huī ā zā jíejúe zhì fá zāngpǐ zhēnbiān shíbì líncìzhìbǐ yī zhāng yī xī wǒmen zhōnggúo de hànzì lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ ràng shìjìe dōu rènshì wǒmen zhōnggúo de hànzì yī piē yī nà dōu shì gùshì xìanzài quán shìjìe gèdì dàochù yǒu zhòng gúo zì húang pífū de rén jiāo'ào de bǎtóu tái qǐ wǒmen zhōnggúo de hànzì yīpíng yī zè pǔxiě chéng shī yōuměi xúanlǜ zì gōng shāng jiǎo zhēng yǔ zhòngrén jiē shuō chéng zhī ýu yǔ gù chéngyǔ