Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Lời bài hát Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Đóng góp bởi

Nam mô ta cha da dá Nam mô ai da cha nà Xà cá ra ê lô cha nà Lu ha rát cha da Ta tá ta ta dà À là há tê Sanh da san pu cà dà Nam mô xa qua tách tha tha thê tê Án la ha ta tề sành dá san Bu tê tê Nam mố ai da ao qua bu kề tề Sua ra da pu tí xua ra qua dà Mà hà xóa rá quá da Ma há ka lô ni cà dà Ta ni da ta ohm ta ra ta đà Trì đì trí đi chu đu chu đù Ít ti quê ít ti cha ré cha rè Bù đà chá đê Bu đa cha đề Kút su mê kút su ma qua Quê i tí ni ti tri ti xoa ra ma tá ma da xoa qua