Chú Đại Bi

Chú Đại Bi

Lời bài hát Chú Đại Bi

Đóng góp bởi

Nam mô đại bi hội
Thượng phật bồ tát .
Nam mô đại bi hội
Thượng phật bồ tát .
Nam mô dại bi hội
Thượng phật bồ tát .
Thiên thủ thiên nhãn
Vô ngại đại bi tâm đà la ni .
Nam mô hắc ra đát
Na đa ra dạ da .
Nam mô a rị da .
Bà lô yết đế
Thước bác ra da .
Bồ đề tát đỏa bà da .
Ma ha tát đỏa bà da .
Ma ha ca lô ni ca da .
Án tát ban ra phạt dệ .
Số đát na đát tỏa .
Nam mô tất kiết luật đỏa
Y mông a ra da .
Bà lô kiết đế thất
Phật ra lăng đá bá .
Nam mô na ra cẩn trì .
Hê rị . Ma ha bàn da sa mế .
Tát bà a tha đậu du bằng .
A thệ dựng . Tát bà tát đa .
Na ma bà da .
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha .
Àn a bà lô hê .
Lô ca đế . Ca ra đế .
Di hê rị .
Ma ha bồ đề tát đỏa .
Tát bà tát bà .
Ma ra ma ra .
Ma hê ma hê rị đà dựng .
Cu lu cu lu yết mông .
Độ lô độ lô phạt xà da đế .
Ma ha phạt xá da đế .
Đà ra đà ra địa rị ni .
Thất phật ra da .
Đà ra đà ra .
Mạ mạ phạt ma ra .
Mục đế lệ . Y hê di hê .
Thất na thất na .
A ra sâm phật ra xá lợi .
Phạt sa phạt sâm .
Phật ra xá da .
Hô lô hô lô ma ra .
Hô lô hô lô hê rị .
Ta ra ta ra . tất rị tất rị .
Tô rô tô rô .
Bồ đề dạ bồ đề dạ .
Bồ đà dạ bồ đà dạ .
Di đế rị dạ .
Na ra cẩn trì địa
Rị sắc ni na .
Ba dạ ma na . Ta bà ha .
Tất đà dạ . Ta bà ha .
Ma ha tất đà dạ .
Thất bàn ra dạ .
Ta bà ha . Na ra cẩn trì .
Ta bà ha .
Tất ra tăng a mục khê a .
Ta bà ha .
Ta bà ma ha a tất dà dạ .
Ta bà ha .
Giả kiết ra a tất đà dạ .
Ta bà ha .
Ba đà ma yết tất đà dạ .
Ta bà ha .
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ .
Ta bà ha .
Ma bà li thắng yết ra dạ .
Ta ba ha .
Nam mô hắc ra đát
Na đa ra dạ da .
Nam mô a rị da .
Bà lô yết đế .
Thước bàn ra dạ .
Ta bà ha . Án tất điện đô .
Mạn đa ra .
Bạc đà da . Ta bà ha .