Chouetsu (Kigou)(Kigou) Koishi Te Nai Sho (Hosi) Mea !! - Saorino Tsure Desho ? Version-

Chouetsu (Kigou)(Kigou) Koishi Te Nai Sho (Hosi) Mea !! - Saorino Tsure Desho ? Version-