Chớp Mắt Đã Ngàn Năm / 一眼万年

Chớp Mắt Đã Ngàn Năm / 一眼万年

Lời bài hát Chớp Mắt Đã Ngàn Năm / 一眼万年

Đóng góp bởi

Lèi you dian xían you dian tían Ni de xiōng táng wěn zhúo zhe wo de cè lian Húi tóu kàn tà gùo de xuě Màn màn róng hùa chéng cao yúan Ér wo jiu xìang ni méi you yī miao céng hòu hui Ài nà me mían nà me zhān Guan mìng ỳun shè dìng yāo shéi lí bíe Hai àn xìan yùe ràng rén líu lían Zong shì měi dé yùe wān yán Wo men tài júe jìang Lían tiān dōu bùrěn zài fan dùi Shēn qíng yī yan zhì ài wàn nían Jī dúo lún húi lìan lìan bú mìe Ba sùi yùe pū chéng hóng tan Jìan zhèng wo men de jí xìan Xīn téng yī jù zhēn cáng wàn nían Shì yán jìu gāi bi yang yuan gēng yuan Yào bú shì can hai sāng tían