Chim Chích Bông

Chim Chích Bông

Lời bài hát Chim Chích Bông

Đóng góp bởi

Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Sang bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích thích thích
Thích thích thích
Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Sang bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích thích thích
Thích thích thích
Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Sang bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích thích thích
Thích thích thích
Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Sang bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích thích thích
Thích thích mà