Chiếc Khăn Piêu

Chiếc Khăn Piêu

Lời bài hát Chiếc Khăn Piêu

Đóng góp bởi

Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Astri ơi !
Nghe con chim cúc cu
Kìa nó hát lên một câu rằng
Có một nàng
Ở trong rừng tìm trong rừng
Kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.
Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng
Để gió quốn bay về đâu
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng
Để gió quốn bay về đây.
Vương trên cây
Astri ơi
Tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này
Thôi này đừng tìm trong rừng
Lạc trong rừng
Nát hoa rừng khăn Piêu đây
Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau
Chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau
Thời tôi chờ
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Nghe con chim cúc cu
Kìa nó hát lên một câu rằng
Có một nàng
Ở trong rừng tìm trong rừng
Kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.
Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng
Để gió quốn bay về đâu
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng
Để gió quốn bay về đây.
Vương trên cây
Astri ơi
Tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này
Thôi này đừng tìm trong rừng
Lạc trong rừng
Nát hoa rừng khăn Piêu đây
Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau
Chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau
Thời tôi chờ
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người
Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người