Cháu Đi Mẫu Giáo - Đu Quay

Cháu Đi Mẫu Giáo - Đu Quay

Lời bài hát Cháu Đi Mẫu Giáo - Đu Quay

Đóng góp bởi

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu
Không khóc nhè
Không khóc nhè để
Mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông
Bà vui cấy cày
Là lá la la là là lá la la
Là lá la la là là lá la la
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu
Không khóc nhè
Không khóc nhè để
Mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông
Bà vui cấy cày
Là lá la la là là lá la la
Là lá la la là là lá la la
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu
Không khóc nhè
Không khóc nhè để
Mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông
Bà vui cấy cày
Đu quay đu quay
Ngồi đu quay là rất hay
Xoay xoay tròn xoay xoay tròn
Em như bay
Tay nắm chắc tay nắm chắc
Tôi với bạn cùng quay
Cô khen chúng cháu
Ngồi đu quay rất tài
Đu quay đu quay
Ngồi đu quay là rất hay
Xoay xoay tròn xoay xoay tròn
Em như bay
Tay nắm chắc tay nắm chắc
Tôi với bạn cùng quay
Cô khen chúng cháu
Ngồi đu quay rất tài
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu
Không khóc nhè
Không khóc nhè để
Mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông
Bà vui cấy cày
Là lá la la là là lá la la
Là lá la la là là lá la la
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu
Không khóc nhè
Không khóc nhè để
Mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông
Bà vui cấy cày
Là lá la la là là lá la la
Là lá la la là là lá la la