Chắp Tay Niệm Phật

Chắp Tay Niệm Phật

Lời bài hát Chắp Tay Niệm Phật

Đóng góp bởi

Lâng lâng dòng suối ngọt ngào
Diệu vi hương ngát lối vào cửa không
Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần
Lắng hồn tỉnh thức
Chuông ngân nhẹ nhàng
Nhiệm huyền ánh sáng từ quang
Chắp tay niệm phật trút ngàn khổ đau
Chắp tay niệm phật nhiệm màu
Thế tôn ân đức biển sâu bao đời
Con thành tâm kính lạy ngài
Chắp tay niệm phật
Hồn tươi trăng rằm
Như lai huyền diệu pháp âm
Chắp tay niệm phật trụ tâm an hòa
Nam mô bổn sư thích ca
Chắp tay niệm phật
Tâm hoa cúng dường
Chắp tay niệm phật mười phương
Đạo vàng chân lý mở đường độ sinh
Lâng lâng dòng suối ngọt ngào
Diệu vi hương ngát lối vào cửa không
Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần
Lắng hồn tỉnh thức
Chuông ngân nhẹ nhàng
Nhiệm huyền ánh sáng từ quang
Chắp tay niệm phật trút ngàn khổ đau
Chắp tay niệm phật nhiệm màu
Thế tôn ân đức biển sâu bao đời
Con thành tâm kính lạy ngài
Chắp tay niệm phật
Hồn tươi trăng rằm
Như lai huyền diệu pháp âm
Chắp tay niệm phật trụ tâm an hòa
Nam mô bổn sư thích ca
Chắp tay niệm phật
Tâm hoa cúng dường
Chắp tay niệm phật mười phương
Đạo vàng chân lý mở đường độ sinh
Chắp tay niệm phật kính thành
Mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài
Nam mô bổn sư thích ca
Nam mô bổn sư thích ca
Nam mô bổn sư thích ca
Nam mô bổn sư thích ca
Nam mô bổn sư thích ca
Nam mô bổn sư thích ca