Chẳng Thể Che Giấu Sự Rung Động Trong Tim / 藏不住的心跳

Chẳng Thể Che Giấu Sự Rung Động Trong Tim / 藏不住的心跳

Lời bài hát Chẳng Thể Che Giấu Sự Rung Động Trong Tim / 藏不住的心跳

Đóng góp bởi

Jìusùan shìjìe duō shàn bìan dāng nǐ zài yǎnqían zúgòu ràng wǒ qù gēn shíjiān qíuzhèng yǒngyuǎn rénshēng de kòngbái yè wèi nǐ tían mǎnle xīnyùan cáng bù zhù xīntìao jíshǐ cóng wǒ de shìjiǎo bùjìan nǐ wéixìao nǐ wǎng hòu wǒ wǎng qían jìu yǒu yīzhì bùdìao cóng zhǐchǐ dào tiānyá jìusùan kàn jìn rénshì fúhúa wǒ zhǐ xǐhuān nǐ a Baby baby you zǒng shì dú bù dǒng nǐ de mìan wú biǎoqíng yě zhǐ néng zhuīzhúzhe nǐ de beìyǐng wǒ zhè kē xiǎo xíngxīng ràozhe nǐ de sìzhōu dǎzhùan duō xiǎng jìnrù nǐ de xīnlǐ mìan nǐ néng bùnéng bǎ wǒ xiě jìn wèilái jùqíng zhǔyǎn xiězhe wǒ hé nǐ de xìngmíng yǎnỳi yī zhǒng xìngỳun jìu xìang dìanyǐng lǐ suǒyǒu de làngmàn hùaxúe fǎnỳing oh baby jìusùan shìjìe duō shàn bìan dāng nǐ zài yǎnqían zúgòu ràng wǒ qù gēn shíjiān qíuzhèng yǒngyuǎn rénshēng de kòngbái yè wèi nǐ tían mǎnle xīnyùan cáng bù zhù xīntìao gèng duō gèng xíangjìn gēcí zài※ Mojim.Com mó jìng gēcí wǎng jíshǐ cóng wǒ de shìjiǎo bùjìan nǐ wéixìao nǐ wǎng hòu wǒ wǎng qían jìu yǒu yīzhì bùdìao bǎ jiǎnfǎ bìan jiāfǎ jìusùan chéngzhǎng ràng rén fùzá wǒ zhǐ xǐhuān nǐ a Baby baby you xǐhuān nǐ dudu~ xǐhuān nǐ dudu~ nǐ néng bùnéng bǎ wǒ xiě jìn wèilái jùqíng zhǔyǎn xiězhe wǒ hé nǐ de xìngmíng yǎnỳi yī zhǒng xìngỳun jìu xìang dìanyǐng lǐ suǒyǒu de làngmàn hùaxúe fǎnỳing oh baby jìusùan shìjìe duō shàn bìan dāng nǐ zài yǎnqían zúgòu ràng wǒ qù gēn shíjiān qíuzhèng yǒngyuǎn rénshēng de kòngbái yè wèi nǐ tían mǎnle xīnyùan cáng bù zhù xīntìao jíshǐ cóng wǒ de shìjiǎo bùjìan nǐ wéixìao nǐ wǎng hòu wǒ wǎng qían jìu yǒu yīzhì bùdìao bǎ jiǎnfǎ bìan jiāfǎ jìusùan chéngzhǎng ràng rén fùzá wǒ zhǐ xǐhuān nǐ a Baby baby you xǐhuān nǐ dudu~ xǐhuān nǐ dudu~