Bố Là Tất Cả

Bố Là Tất Cả

Lời bài hát Bố Là Tất Cả

Đóng góp bởi

Bố là tàu lửa bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là tất cả
Bố ơi bố ơi bố là tất cả
Bố ơi bố ơi
Bố là tất cả bố ơi bố ơi
Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi
Bố là tàu lửa bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là tất cả
Bố ơi bố ơi bố là tất cả
Bố ơi bố ơi
Bố là tất cả bố ơi bố ơi
Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi
Bố là tàu lửa bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là tất cả
Bố ơi bố ơi bố là tất cả
Bố ơi bố ơi
Bố là tất cả bố ơi bố ơi
Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi
Bố là tàu lửa bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố bố là phi thuyền
Cho em bay vào không gian
Bố bố là tất cả
Bố ơi bố ơi bố là tất cả
Bố ơi bố ơi
Bố là tất cả bố ơi bố ơi
Nhưng lúc bố mệt bố là bố thôi