Bình Trị Thiên Khói Lửa (1948)

Bình Trị Thiên Khói Lửa (1948)