Bé Vui Học Vần On-An

Bé Vui Học Vần On-An

Lời bài hát Bé Vui Học Vần On-An

Đóng góp bởi

Hôm nay em học vần Cô dạy em bài mới Ghép âm n sau o Em có vần o-n on Ghép âm n sau a Em có vần o-n an M-e M-e me nặng mẹ C-on C-on con, mẹ con, mẹ con Nh-a Nh-a Nha huyền Nhà S-an s-an san huyền sàn, Nhà sàn, nhà sàn, nhà sàn. Bé thích học vần on Bé thích học vần an Bé vui học vần on Bé vui học vần an Hôm nay em học vần Cô dạy em bài mới Ghép âm n sau o Em có vần o-n on Ghép âm n sau a Em có vần o-n an M-e M-e me nặng mẹ C-on C-on con, mẹ con, mẹ con Nh-a Nh-a Nha huyền Nhà S-an s-an san huyền sàn, Nhà sàn, nhà sàn, nhà sàn. Bé thích học vần on Bé thích học vần an Bé vui học vần on Bé vui học vần an Bé thích học vần on Bé thích học vần an Bé vui học vần on Bé vui học vần an O-n… On, A-n…an