Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Lời bài hát Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Đóng góp bởi

Ma ha bát nhã
Ba la mật đa tâm kinh
Quán Tự Tại Bồ Tát
Hành thâm Bát nhã
Ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không
độ nhứt thiết khổ ách
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không
Không bất dị sắc
Sắc tức thị không
Không tức thị sắc
Thọ tưởng hành thức
Diệc phục như thị
Xá Lợi Tử
Thị chư pháp không tướng
Bất sanh bất diệt
Bất cấu bất tịnh
Bất tăng bất giảm
Thị cố không trung vô sắc
Vô thọ tưởng hành thức
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý
Vô sắc thanh hương vị xúc pháp
Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới
Vô vô minh diệc
Vô vô minh tận
Nãi chí vô lão tử
Diệc vô lão tử tận
Vô khổ, tập, diệt, đạo
Vô trí diệc vô đắc
Dĩ vô sở đắc cố
Bồ đề tát đõa y
Bát nhã Ba la mật đa cố
Tâm vô quái ngại
Vô quái ngại
Cố vô hữu khủng bố
Viễn ly điên đảo mộng tưởng
Cứu cánh Niết bàn
Tam thế chư Phật
Y Bát nhã Ba la mật đa cố
đắc A nậu đa la
Tam miệu Tam bồ đề
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa
Thị đại thần chú
Thị đại minh chú
Thị vô thượng chú
Thị vô đẳng đẳng chú
Năng trừ nhất thiết khổ
Chân thật bất hư
Cố thuyết Bát nhã
Ba la mật đa chú
Tức thuyết chú viết
Yết đế yết đế
Ba la yết đế
Ba la tăng yết đế
Bồ đề tát bà ha
Yết đế yết đế
Ba la yết đế
Ba la tăng yết đế
Bồ đề tát bà ha
Yết đế yết đế
Ba la yết đế
Ba la tăng yết đế
Bồ đề tát bà ha