Bài Ca Trên Núi

Bài Ca Trên Núi

Lời bài hát Bài Ca Trên Núi

Đóng góp bởi

Hơ hơ
Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ hai người
Dù đi cùng trời dù đi khắp núi
Trời chỉ có
Chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người
Hai người yêu nhau
Hơ hơ
Rừng chiều có tiếng khèn ai đó
Khèn hát lên những lời mong chờ
Đường đi về rừng
Đường đi xuống núi
Trời chỉ có
Chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người
Hai người yêu nhau
Hơ hơ
Rừng chiều có tiếng khèn ai đó
Khèn hát lên những lời mong chờ
Đường đi về rừng
Đường đi xuống núi
Trời chỉ có
Chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người
Hai người yêu nhau
Đường đi về rừng
đường đi xuống núi
Trời chỉ có
Chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người
Hai người yêu nhau
Núi chỉ có hai người
Hai người yêu nhau