Bài Ca Tết Cho Em

Bài Ca Tết Cho Em

Lời bài hát Bài Ca Tết Cho Em

Đóng góp bởi

Tế́t nà̀y
Anh không thè̀m kẹo mứt
Vì đã̃ có môi em
Thơm ngọt
Tựa sen hồ̀ng.
Tết này
Anh không thè̀m đi chơi
Xi-nê hay nhạc hội
Đà̀ Lạt hay Vũng.. Tàu....
Vì đã có em
Đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi niềm vui.
Tết này
Anh không thèm đốt pháo
Vì tiếng cười em
Rộn rã lòng anh rồi.
Tết này
Anh không thèm chơi đánh bài
Vì trong vòng tay anh
Đã có em như ngọc ngà.....
Tết nay anh
Cũng chẳng chơi hoa.
Vì môi em cười
Chan chứa... cả vườn xuân....
Tế́t nà̀y
Anh không thè̀m kẹo mứt
Vì đã̃ có môi em
Thơm ngọt
Tựa sen hồ̀ng.
Tết này
Anh không thè̀m đi chơi
Xi-nê hay nhạc hội
Đà̀ Lạt hay Vũng.. Tàu....
Vì đã có em
Đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi niềm vui.
Tết này
Anh không thèm đốt pháo
Vì tiếng cười em
Rộn rã lòng anh rồi.
Tết này
Anh không thèm chơi đánh bài
Vì trong vòng tay anh
Đã có em như ngọc ngà.....
Tết nay anh
Cũng chẳng chơi hoa.
Vì môi em cười
Chan chứa... cả vườn xuân..
Tế́t nà̀y
Anh không thè̀m kẹo mứt
Vì đã̃ có môi em
Thơm ngọt
Tựa sen hồ̀ng.
Tết này
Anh không thè̀m đi chơi
Xi-nê hay nhạc hội
Đà̀ Lạt hay Vũng.. Tàu....
Vì đã có em
Đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi niềm vui.
Tết này
Anh không thèm đốt pháo
Vì tiếng cười em
Rộn rã lòng anh rồi.
Tết này
Anh không thèm chơi đánh bài
Vì trong vòng tay anh
Đã có em như ngọc ngà.....
Tết nay anh
Cũng chẳng chơi hoa.
Vì môi em cười
Chan chứa... cả vườn xuân..
Tết nay anh
Cũng chẳng chơi hoa.
Vì môi em cười....
Chan chứa... cả vườn xuân..