Bắc Kim Thang

Bắc Kim Thang

Lời bài hát Bắc Kim Thang

Đóng góp bởi

Bắc kim thang
cà lang bí rợ
Cột qua kèo
là kèo qua cột
Chú bán dầu
qua cầu mà té
Chú bán ếch
ở lại làm chi
Con le le
đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp
thổi tò tí te tò te
Bắc kim thang
cà lang bí rợ
Cột qua kèo
là kèo qua cột
Chú bán dầu
qua cầu mà té
Chú bán ếch
ở lại làm chi
Con le le
đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp
thổi tò tí te tò te
Bắc kim thang
cà lang bí rợ
Cột qua kèo
là kèo qua cột
Bắc kim thang
cà lang bí rợ
Cột qua kèo
là kèo qua cột
Chú bán dầu
qua cầu mà té
Chú bán ếch
ở lại làm chi
Con le le
đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp
thổi tò tí te tò te
te tò te
te tò te
te tò te
Bắc kim thang
cà lang bí rợ
Cột qua kèo
là kèo qua cột
Bắc kim thang
cà lang bí rợ
Cột qua kèo
là kèo qua cột
Chú bán dầu
qua cầu mà té
Chú bán ếch
ở lại làm chi
Con le le
đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp
thổi tò tí te tò te
te tò te
te tò te
te tò te
Bắc kim thang
cà lang bí rợ
Cột qua kèo
là kèo qua cột
Bắc kim thang