Bác Đưa Thư Vui Tính

Bác Đưa Thư Vui Tính

Lời bài hát Bác Đưa Thư Vui Tính

Đóng góp bởi

King koong king koong
Bác đưa thư đang tới nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư nói cám ơn
Này em bé ngoan cầm ngay lá thư
Đưa mau lên cho bố nhé
King koong king koong
Bác đưa thư đi rồi
King koong king koong
Bác đưa thư đang tới nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư nói cám ơn
Này em bé ngoan cầm ngay lá thư
Đưa mau lên cho bố nhé
King koong king koong
Bác đưa thư đi rồi
King koong king koong
Bác đưa thư đang tới nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư nói cám ơn
Này em bé ngoan cầm ngay lá thư
Đưa mau lên cho má nhé
King koong king koong
Bác đưa thư đi rồi
King koong king koong
Bác đưa thư đang tới nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư nói cám ơn
Này em bé ngoan cầm ngay lá thư
Đưa mau lên cho má nhé
King koong king koong
Bác đưa thư đi rồi