Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Lời bài hát Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Đóng góp bởi

Đêm nay trên đường
Hành quân ra mặt trận
Trùng trùng đoàn quân
Tiến bước theo con đường của Bác
Nở ngàn hoa
Chiến công ta dâng lên người
Dâng lên tới Đảng
Cả niềm tin chiếu sáng ngời
Cờ sao quyết thắng
Lấp lánh soi sáng đường cháu đi
Đi, ta đi giải phóng miền Nam
Khi quê hương nhà
Vẫn còn bóng quân xâm lược
Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
Lời Bác thúc giục chúng ta
Chiến đấu cho quê nhà
Nam Bắc hòa lời ca
Năm xưa Bác cùng
Đoàn con đi chiến dịch
Núi rừng vẫn nhớ
Suối vẫn in bóng hình của Bác
Cả đoàn quân
Tiến theo Người như thác đổ
Điện Biên năm nào
Vọng lời Bác giữa chiến hào
Toàn quân hôm nay
Vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao
Đi ta đi giải phóng miền Nam
Khi quê hương nhà
Vẫn còn bóng quân xâm lược
Vì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
Lời Bác vang lừng chiến công
Bác kính yêu đang cùng
Chúng cháu hành quân
Năm xưa Bác cùng
Đoàn con đi chiến dịch
Núi rừng vẫn nhớ
Suối vẫn in bóng hình của Bác
Cả đoàn quân
Tiến theo Người như thác đổ
Điện Biên năm nào
Vọng lời Bác giữa chiến hào
Toàn quân hôm nay
Vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao
Đi ta đi giải phóng miền Nam
Khi quê hương nhà
Vẫn còn bóng quân xâm lược
Vì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
Lời Bác vang lừng chiến công
Bác kính yêu đang cùng
Chúng cháu hành quân
Hôm nay Bác gọi
Cả non sông đáp lời
Giương lê xốc tới
Quyết tiến lên ta giành chiến thắng
Đường hành quân
Dốc núi cao bao vực thẳm
Gian nan nào bằng
Lòng hờn căm cao ngút trời
Miền Nam ta ơi
Hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi
Ta xông lên giải phóng thành đô
Phá hết bót đồn
Quét sạch hết quân xâm lược
Vì độc lập tự do quyết giành ấm no
Giành lấy những mùa xuân
Bác kính yêu đang cùng
Chúng cháu hành quân
Bác kính yêu đang cùng
Chúng cháu hành quân
Bác kính yêu đang cùng
Chúng cháu hành quân