Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Lời bài hát Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Đóng góp bởi

Đêm nay trên đường
hành quân ra mặt trận
trùng trùng đoàn quân
tiến bước theo
con đường của Bác
nở ngàn hoa chiến công
ta dâng lên Người
dâng lên tới Đảng
cả niềm tin
chiếu sáng ngời
cờ sao quyết thắng
lấp lánh soi
sáng đường cháu đi
Đi ta đi
giải phóng miền Nam
khi quê hương nhà
vẫn còn
bóng quân xâm lược
thì ta còn chiến đấu
quét sạch nó đi
lời Bác
thúc giục chúng ta
chiến đấu cho quê nhà
Nam Bắc hoà lời ca
Năm xưa Bác cùng
đàn con đi chiến dịch
núi rừng vẫn nhớ
suối vẫn trong
in hình bóng Bác
cả đoàn quân
tiến theo Người
như thác đổ
Điện Biên năm nào
vọng lời Bác
giữa chiến hào
toàn quân hôm nay
vẫn phất cao
cờ đỏ Bác trao
Đi ta đi
giải phóng miền Nam
khi quê hương nhà
vẫn còn
bóng quân xâm lược
thì ta còn chiến đấu
quét sạch nó đi
lời Bác
vang lệnh tiếng công
Bác kính yêu đang cùng
chúng cháu hành quân
Hôm nay Bác gọi
cả non sông đáp lời
giương lê xốc tới
quyết tiến lên
ta giành chiến thắng
đường hành quân
dốc núi cao
bao vực thẳm
gian nan đâu bằng
lòng hờn căm
cao ngút trời
miền Nam ta ơi
hãy phất cao
cờ đỏ thắm tươi
Ta xông lên
giải phóng thành đô
phá hết bót đồn
quét sạch
hết quân xâm lược
vì độc lập tự do
quyết giành ấm no
giành lấy
những mùa xuân
Bác kính yêu đang cùng
chúng cháu hành quân
Đêm nay trên đường
hành quân ra mặt trận
trùng trùng đoàn quân
tiến bước theo
con đường của Bác
nở ngàn hoa chiến công
ta dâng lên Người
dâng lên tới Đảng
cả niềm tin
chiếu sáng ngời
cờ sao quyết thắng
lấp lánh soi
sáng đường cháu đi
Đi ta đi
giải phóng miền Nam
khi quê hương nhà
vẫn còn
bóng quân xâm lược
thì ta còn chiến đấu
quét sạch nó đi
lời Bác
thúc giục chúng ta
chiến đấu cho quê nhà
Nam Bắc hoà lời ca
Hôm nay Bác gọi
cả non sông đáp lời
giương lê xốc tới
quyết tiến lên
ta giành chiến thắng
đường hành quân
dốc núi cao
bao vực thẳm
gian nan đâu bằng
lòng hờn căm
cao ngút trời
miền Nam ta ơi
hãy phất cao
cờ đỏ thắm tươi
Ta xông lên
giải phóng thành đô
phá hết bót đồn
quét sạch
hết quân xâm lược
vì độc lập tự do
quyết giành ấm no
giành lấy
những mùa xuân
Bác kính yêu đang cùng
chúng cháu hành quân
Bác kính yêu đang cùng
chúng cháu hành quân
Bác kính yêu đang cùng
chúng cháu hành quân