明日は来るから (Asu wa Kuru Kara)

明日は来るから (Asu wa Kuru Kara)