Apocryphal Passion BWV 246, Anh. II 30: Aria - Dein Leib, Das Manna Meiner Seele

Apocryphal Passion BWV 246, Anh. II 30: Aria - Dein Leib, Das Manna Meiner Seele