Anh Yêu Em Không Màng Đến Ngày Quay Lại (我愛你不問歸期)

Anh Yêu Em Không Màng Đến Ngày Quay Lại (我愛你不問歸期)

Lời bài hát Anh Yêu Em Không Màng Đến Ngày Quay Lại (我愛你不問歸期)

Đóng góp bởi

Shì xiǎngniàn rú nǐ wēnróu guòjìng
Cái fāxiàn yuánlái huā kāi dōu yǒu shēngyīn
Zhǐyào nǐ zài wǒ shēngmìng tújìng
Zài bu pà shíguāng cōngcōng rú lǚ
Shì xìngfú zài wǒ ěr biān dīyǔ
Cái wàngle hán fēng bùcéng tíng xià zújì
Zhídào wǒ zǒu biàn bànshēng sìjì
Cái dǒngdé fēngjǐng dōu bùjí nǐ
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng fēng zǒule qiān wàn lǐ
Cóng bù wèn guīqī
Xiàng tàiyáng shēngle luò qù wúlùn zhāoxì
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng yún piàole qiān wàn lǐ
Dōu bùcéng xiēxī
Xiàng báixuě sìnüè dàdì mángmáng wújì
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng fēi é
Pū huǒ nàyàng de wú suǒ wèijù
Xiàng gù shí
Huánghuā duījī fēng chuī bù qù
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng jiāngshuǐ liánmián
Bù jué yǒng bù huì tíngxī
Xiàng huāngyuán yěcǎo chóngshēng
Rán zhī bù jìn
Shì xiǎngniàn rú nǐ wēnróu guòjìng
Cái fāxiàn yuánlái huā kāi dōu yǒu shēngyīn
Zhǐyào nǐ zài wǒ shēngmìng tújìng
Zài bu pà shíguāng cōngcōng rú lǚ
Shì xìngfú zài wǒ ěr biān dīyǔ
Cái wàngle hán fēng bùcéng tíng xià zújì
Zhídào wǒ zǒu biàn bànshēng sìjì
Cái dǒngdé fēngjǐng dōu bùjí nǐ
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng fēng zǒule qiān wàn lǐ
Cóng bù wèn guīqī
Xiàng tàiyáng shēngle luò qù wúlùn zhāoxì
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng yún piàole qiān wàn lǐ
Dōu bùcéng xiēxī
Xiàng báixuě sìnüè dàdì mángmáng wújì
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng fēi é
Pū huǒ nàyàng de wú suǒ wèijù
Xiàng gù shí
Huánghuā duījī fēng chuī bù qù
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng jiāngshuǐ liánmián
Bù jué yǒng bù huì tíngxī
Xiàng huāngyuán yěcǎo chóngshēng
Rán zhī bù jìn
Wǒ ài nǐ
Jiù xiàng jiāngshuǐ liánmián
Bù jué yǒng bù huì tíngxī
Xiàng huāngyuán yěcǎo chóngshēng
Rán zhī bù jìn