Lời bài hát Anh Hai

Đóng góp bởi

Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai cao thật cao
Hai nói ào ào
Làm việc trên trời dưới ao
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai to thật to, lại hay nói mò
Chê con ốm như con cò
Anh hai anh hai bắt con học bài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Anh hai anh hai bắt con học hoài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Mỗi khi con làm bài sai
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai cao thật cao
Hai nói ào ào
Làm việc trên trời dưới ao
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai to thật to, lại hay nói mò
Chê con ốm như con cò
Anh hai anh hai bắt con học bài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Anh hai anh hai bắt con học hoài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Mỗi khi con làm bài sai
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai cao thật cao
Hai nói ào ào
Làm việc trên trời dưới ao
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai to thật to, lại hay nói mò
Chê con ốm như con cò
Anh hai anh hai bắt con học bài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Anh hai anh hai bắt con học hoài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Mỗi khi con làm bài sai
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai cao thật cao
Hai nói ào ào
Làm việc trên trời dưới ao
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Hai to thật to, lại hay nói mò
Chê con ốm như con cò
Anh hai anh hai bắt con học bài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Anh hai anh hai bắt con học hoài
Anh hai anh hai cứ nhéo cái tai
Mỗi khi con làm bài sai
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?
Sao mẹ lại sanh anh hai trước
Mà không phải là sanh con?