Anh Em Thua Một Người Dưng

Anh Em Thua Một Người Dưng

Lời bài hát Anh Em Thua Một Người Dưng

Đóng góp bởi

Đờii ai biết trước ngày
Mai ta sẽ ra sao?
Cuộc sống là bao,gì đâu
Không mến thương nhau?
Người thì lau đau còn người
Kia sống trong sang giàu.
Anh em một nhà mà không
Thấy đau lòng hay sao?
Đời như chiếc lá ngày
Mai gió cuốn bay xa.
Dù trươc dù sau naò ai
Sinh tử không qua?
Bạc tiền lợi danh giờ đây
Bỏ nhau sao đành?
Toan tính giực dành "
Tình anh em thua một người dưng".
Một người dưng đôi khi có
Nghĩa có tình,đôi khi không
Nghĩ cho mình,giúp người xa
Cơ nào muốn trả ơn,mà tại sao?
Ta anh em một nhà, chung một
Dòng máu sinh nhau đủ điều
Rào trước đoán sau.
Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu "
Anh em như bác nước đầy,
Gà chung một bầy
Chớ hồi đá nhau"
Đời như chiếc lá ngày
Mai gió cuốn bay xa.
Dù trươc dù sau naò ai
Sinh tử không qua?
Bạc tiền lợi danh giờ đây
Bỏ nhau sao đành?
Toan tính giực dành "
Tình anh em thua một người dưng".
Một người dưng đôi khi có
Nghĩa có tình,đôi khi không
Nghĩ cho mình,giúp người xa cơ
Nào muốn trả ơn,mà tại sao?
Ta anh em một nhà, chung một
Dòng máu sinh nhau đủ điều
Rào trước đoán sau.
Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu "
Anh em như bác nước đầy,
Gà chung một bầy
Chớ hồi đá nhau"
Anh như bác nước đầy,
Rách rành đùm bọc đỡ đần có nhau