Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh

Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh

Lời bài hát Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh

Đóng góp bởi

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu nhi Việt Nam
Bác chúng em
dáng cao cao
người thanh thanh
Bác chúng em
mắt như sao
râu hơi dài
Bác chúng em
nước da nâu
vì sương gió
Bác chúng em
thề cương quyết
trả thù nhà
Hồ Chí Minh kính yêu
chúng em kính yêu
Bác Hồ Chí Minh
trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu
Bác đã bao năm
bôn ba nước ngoài
vì giống nòi
Bác nay
tuy đã già rồi
Già rồi
nhưng vẫn vui tươi
Ngày ngày
chúng cháu ước mơ
Mong sao
Bác sống muôn đời
để dìu dắt nhi đồng
thành người
và kiến thiết
nước nhà bằng Người
Hồ Chí Minh kính yêu
chúng em kính yêu
Bác Hồ Chí Minh
trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu
chúng em ước sao
Bác Hồ Chí Minh
sống muôn đời
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu bác Hồ Chí Minh
hơn thiếu nhi Việt Nam
Bác chúng em
dáng cao cao
người thanh thanh
Bác chúng em
mắt như sao
râu hơi dài
Bác chúng em
nước da nâu
vì sương gió
Bác chúng em
thề cương quyết
trả thù nhà
Hồ Chí Minh kính yêu
chúng em kính yêu
Bác Hồ Chí Minh
trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu
Bác đã bao năm
bôn ba nước ngoài
vì giống nòi
Bác nay
tuy đã già rồi
Già rồi
nhưng vẫn vui tươi
Ngày ngày
chúng cháu ước mơ
Mong sao
Bác sống muôn đời
để dìu dắt nhi đồng
thành người
và kiến thiết
nước nhà bằng Người
Hồ Chí Minh kính yêu
chúng em kính yêu
Bác Hồ Chí Minh
trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu
chúng em ước sao
Bác Hồ Chí Minh
sống muôn đời