Ai Vì Ai

Ai Vì Ai

Lời bài hát Ai Vì Ai

Đóng góp bởi

Chờ ai, trông ai, ngóng ai
Nhớ ai mà đợi mãi, đợi hoài
Vì ai, sao ai, bỏ ai
Để cho câu hẹn thề úa phai....
Ai đã theo ai rồi, đã quên ai rồi
Chuyện tình yêu
Như con nước trôi
Nước lớn, nước ròng lẻ loi,
Một dòng trôi
Ai với ai qua cầu
Sánh duyên cau trầu
Để mặc ai tình nghĩa chôn sâu
Còn lại đây câu
Hứa đã nhạt màu
Từ ngày... ai bước bên ai
Đâu nào hay ai khóc ai đây
Cớ sao như vậy? Sao vậy?
Cớ sao ta lại như vậy?
Mong chờ làm chi mối duyên hờ
Để lòng thêm nhói đau
Phải là sao???
Phải như thế nào??
Vì lòng đã cố quên lâu rồi
Nhưng càng nhớ thêm
Chờ ai, trông ai, ngóng ai
Nhớ ai mà đợi mãi, đợi hoài
Vì ai, sao ai, bỏ ai
Để cho câu hẹn thề úa phai....
Ai đã theo ai rồi, đã quên ai rồi
Chuyện tình yêu
Như con nước trôi
Nước lớn, nước ròng lẻ loi,
Một dòng trôi
Ai với ai qua cầu
Sánh duyên cau trầu
Để mặc ai tình nghĩa chôn sâu
Còn lại đây câu
Hứa đã nhạt màu
Từ ngày... ai bước bên ai
Đâu nào hay ai khóc ai đây
Cớ sao như vậy? Sao vậy?
Cớ sao ta lại như vậy?
Mong chờ làm chi mối duyên hờ
Để lòng thêm nhói đau
Phải là sao???
Phải như thế nào??
Vì lòng đã cố quên lâu rồi
Nhưng càng nhớ thêm
Phải là sao???
Phải như thế nào??
Vì lòng đã cố quên lâu rồi
Nhưng càng nhớ thêm