687 Giỏi Lắm Đấy / 了不起

687 Giỏi Lắm Đấy / 了不起

Lời bài hát 687 Giỏi Lắm Đấy / 了不起

Đóng góp bởi

Liao bu qi ni liao
Lai liao qu liao bu qi
Dai zhuo mo jing zhuang ku shua
Shuai liao bu qi
Ni yao shang tian
Hai neng ru di
Xiao xiao ping min
Nu zi re bu qi
Liao bu xia qu liao lai
Liao qu liao bu qi
Zhuang zuo shi ge
Fu er dai ni liao bu qi
Ni shua pi qi wu suo bu ji
Shuo zi ji shi bi
Er gai ci de nu xu
Tao yan qi shang
Ba xia de xin qing
Zhi shi gang hao
Jin tian you xia yu
Gan qing sheng wen
Hua zuo tou ming
De kong qi ni you zai na li
Xi huan qing mei
Zhu ma de ju qing
Jian dan de ju li
Yi qi duo yu
Ao jiao yu qi zhuang
Liao bu qi
De hua ji wo bu xi huan ni
Liao bu qi ni liao lai
Liao qu liao bu qi
Dai zhuo mo jing zhuang ku
Shua shuai liao bu qi
Ni yao shang tian
Hai neng ru di
Xiao xiao ping min
Nu zi re bu qi
Liao bu xia qu liao lai
Liao qu liao bu qi
Zhuang zuo shi ge fu
Er dai ni liao bu qi
Ni shua pi qi wu suo bu ji
Shuo zi ji shi bi
Er gai ci de nu xu
Tao yan qi shang
Ba xia de xin qing
Zhi shi gang hao
Jin tian you xia yu
Gan qing sheng wen
Hua zuo tou ming
De kong qi ni you zai na li
Xi huan qing mei
Zhu ma de ju qing
Jian dan de ju li
Yi qi duo yu
Ao jiao yu qi zhuang
Liao bu qi
De hua ji wo bu xi huan ni
Liao bu qi ni liao lai
Liao qu liao bu qi
Dai zhuo mo jing zhuang ku
Shua shuai liao bu qi
Ni yao shang tian
Hai neng ru di
Xiao xiao ping min
Nu zi re bu qi
Liao bu xia qu liao lai
Liao qu liao bu qi
Zhuang zuo shi ge fu
Er dai ni liao bu qi
Ni shua pi qi wu suo bu ji
Shuo zi ji shi bi
Er gai ci de nu xu
Tao yan qi shang
Liao bu qi ni liao lai
Liao qu liao bu qi
Dai zhuo mo jing zhuang ku
Shua shuai liao bu qi
Ni yao shang tian
Hai neng ru di
Xiao xiao ping min
Nu zi re bu qi
Liao bu xia qu liao lai
Liao qu liao bu qi
Zhuang zuo shi ge fu
Er dai ni liao bu qi
Ni shua pi qi wu suo bu ji
Shuo zi ji shi bi
Er gai ci de nu xu
Tao yan qi shang