6月29日 (Roku Gatsu Nijuuku Nichi)

6月29日 (Roku Gatsu Nijuuku Nichi)