Lời bài hát 20 - 40

Đóng góp bởi

Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi
Em mới vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó sầu đây
Khi em còn trong nôi
Anh đã lo việc đời
Ôi hai mươi năm u hoài
Ðầu vừa điểm vai
Gặp nhau từ duyên may
Ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Đôi ta không xứng đôi
Ôi thôi chờ kiếp sau
Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi
Em mới vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó sầu đây
Khi em còn trong nôi
Anh đã lo việc đời
Ôi hai mươi năm u hoài
Ðầu vừa điểm vai
Gặp nhau từ duyên may
Ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Đôi ta không xứng đôi
Ôi thôi chờ kiếp sau
Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi
Em mới vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó sầu đây
Khi em còn trong nôi
Anh đã lo việc đời
Ôi hai mươi năm u hoài
Ðầu vừa điểm vai
Gặp nhau từ duyên may
Ngờ đâu thì duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Đôi ta không xứng đôi
Ôi thôi chờ kiếp sau
Ðầu vừa điểm vai
Gặp nhau từ duyên may
Ngờ đâu thì duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Đôi ta không xứng đôi
Ôi thôi chờ kiếp sau