1000の言葉 (1000 no Kotoba) [Shohei Matsumoto & Junichi Matsuda Remix]

1000の言葉 (1000 no Kotoba) [Shohei Matsumoto & Junichi Matsuda Remix]