Zenkeishiki Kusari Hateru Ima, Yuiitsu

Zenkeishiki Kusari Hateru Ima, Yuiitsu