Xin Lỗi, Người Không Hiểu Tôi / 抱歉, 不懂我的人 (Single)

Xin Lỗi, Người Không Hiểu Tôi / 抱歉, 不懂我的人 (Single)